Atlantic Squash & Fitness

Historia

Centrum sportowo – wypoczynkowe Atlantic usytuowane jest w ścisłym centrum Krakowa, 200 metrów od Wawelu. Klub znajduje się w pięknym, zabytkowym budynku, w którym przed laty prowadzone było kino o nazwie Warszawa, później kino Atlantic. Obecnie łączy w sobie aktywny sport i komfortowy wypoczynek. W jego skład wchodzi profesjonalny i modny klub fitness, doskonale wyposażona siłownia, nowoczesny klub squashowy, strefy relaksu z saunami oraz uroczy aparthotel.

Misja

Naszą misją jest stworzenie Klubu o rodzinnej atmosferze, w którym każdy, bez względu na wiek, będzie mógł zdrowo i aktywnie spędzać czas. Potrzeby Klubowiczów są najważniejsze, to one motywują nas do ciągłego rozwoju i szukania coraz lepszych rozwiązań.

Regulamin

REGULAMIN ATLANTIC SQUASH&FITNESS KLUB

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Atlantic Squash&Fitness Klub w Krakowie, zwanego dalej Klubem.
2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do stosowania jego postanowień. W przypadku nie zaakceptowania Regulaminu Klient nie może korzystać z usług Klubu
3. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
4. Młodzież w wieku od 16 do 18 roku życia może uczestniczyć w zajęciach i treningach, tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Na terenie Klubu zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków
d) wprowadzania zwierząt
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam bez wiedzy i zgody Managera Klubu.
6. Rejestracja Klientów odbywa się całą dobę.
7. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
8. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce i zabraniu kluczyka ze sobą, rzeczy zostaną wyjęte i będą do odbioru w Recepcji Klubu Atlantic. W momencie gdy szafka będzie zamknięta Klient zostanie obciążony kosztami wymiany zamka w wysokości 50 zł.
9. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie. Przedmioty wartościowe winny zostać zdeponowane w recepcji bezpłatnie.
11. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu .
13. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Atlantic Squash&Fitness.
14. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Prezesa Zarządu Atlantic Squash&Fitness

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS I TRENINGACH NA SIŁOWNI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Klubie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste, zamienne, dostosowane do rodzaju treningu.
2. Rozkład zajęć ogłaszany jest w odrębnym harmonogramie pracy Klubu. Odpłatność za wstęp do Klubu, zasady rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach Klubu ustala odrębnie Harmonogram zajęć i rezerwacji oraz Cennik Klubu. Harmonogram i Cennik dostępny jest w recepcji Klubu. Klub zastrzega sobie możliwość odwołanie zajęć z powodu Świąt lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
3. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Klubu i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność.
5. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika. Ręcznik można wypożyczyć odpłatnie w recepcji Klubu.
6. W przypadku osób biorących udział w programach „MAMA FIT” Klub wymaga pod rygorem niedopuszczenia uczestników do zajęć przedstawienia stosownego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego wydanego przez lekarza prowadzącego.
7. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych przed przystąpieniem do zajęć należy o tym poinformować instruktora.
8. W celu określenia indywidualnego profilu zajęć i treningów należy skonsultować się z instruktorem.
9. Zabrania się ćwiczenia w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie siłowni.
10. Podczas ćwiczenia należy używać swojego osobistego ręcznika.
11. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy ułożyć sprzęt na swoim miejscu oraz oczyścić urządzenie płynem dezynfekującym.
12. Klient ćwiczący na siłowni w godzinach poza pracą instruktora bierze pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia.
13. W przypadku karnetów ilościowych niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny karnet.
14. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu w przypadku choroby lub kontuzji potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, okazanym managerowi ds. fitness.

II. REZERWACJA ZAJĘĆ

1. Akceptując powyższy regulamin Klient akceptuje także regulamin rezerwacji zajęć – w pełni dostępny na recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.atlanticsports.pl/rezerwacje-fitness .
2. W przypadku spóźnienia na zajęcia fitness Klient traci gwarancję miejsca w grupie pomimo rezerwacji, w związku z udostępnieniem miejsc na sali klientom z listy rezerwowej.
3. Osoba spóźniona może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć, tylko w przypadku wolnych miejsc oraz za zgodą instruktora fitness prowadzącego dane zajęcia.
4. Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, każdy Klient spóźniony na zajęcia ćwiczy na własną odpowiedzialność.
5. W przypadku frekwencji na zajęciach fitness mniejszej niż 3 osoby zajęcia zostają odwołane.
6. Rezerwację miejsca na zajęciach można odwołać najpóźniej na 2 godz. przed ich rozpoczęciem.
7. W przypadku nieterminowego lub nie odwołania w ogóle rezerwacji na zajęcia Klient będzie musiał ponieść konsekwencje w postaci skrócenia karnetu open o jeden dzień, zmniejszenia karnetu ilościowego o jedno wejście, lub poniesienia opłaty 15zł przez posiadaczy kart partnerskich.

ZASADY KORZYSTANIA I REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA

1. Wstęp na kort dozwolony tylko w obuwiu niepozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych.
2. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika. Ręcznik można wypożyczyć odpłatnie w recepcji Klubu.
3. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę.
4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Klienta korzystającego z kortu powstały w wyniku nie stosowania się do regulaminu klubu.
6. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort.
7. Wypożyczanie sprzętu do gry w squasha i ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne jego uszkodzenie objęte jest osobnym regulaminem Wypożyczalni.
8. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez panel rezerwacji on-line oraz bezpośrednio w recepcji Klubu.
9. Odwołanie rezerwacji może nastąpić minimum 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry lub w przypadku dokonywania rezerwacji tego samego dnia do godziny od momentu zarezerwowania.
10. Klienci zainteresowani posiadaniem stałych rezerwacji zobowiązani są do wykupienia karnetu squashowego odpowiadającego godzinie stałej rezerwacji.
11. Nieterminowe odwołanie kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie będzie skutkować ściągnięciem wejścia z karnetu lub w przypadku braku karnetu płatność powinna być uregulowana podczas kolejnej wizyty w Klubie.

SAUNA FIŃSKA

Akceptując powyższy regulamin Klient akceptuje także regulamin Sauny – dostępny na recepcji Klubu oraz przed wejściem do strefy Sauna.