REGULAMIN KLUBU ATLANTIC
(OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MAJA 2018 R.)
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu Atlantic Squash &Fitness, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług sieci klubu Atlantic, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.
§ 1. Słowniczek:
1. Klub – klub Atlantic Squash &Fitness Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-068) przy ul. Stradomskiej 15, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224084, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6762282230 oraz REGON 356890481
2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubu oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Atlantic.
3. Karta/Karta klubowa – karta klubowa Atlantic wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.
4. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
5. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z jednorazowej wejściówki uprawniającej do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie karnetów; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich opiekunów prawnych będących klientami klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów klubu.
6. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Atlantic, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
7. Karnet squash abonament uprawniający do korzystania z usług squash.
8. Karnet OPEN fitness i siłownia – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów, dostępu do siłowni, do wydarzeń i zajęć sportowych Klubu przez okres 30 dni.
9. Karnet OPEN DO GODZ 15 fitness i siłownia – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów, dostępu do siłowni Klubu, do wydarzeń oraz zajęć sportowych przez okres 30 dni, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić nie później niż przed godziną 15:00 lub w godzinach nocnych od godz. 24:00.
10. Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków Członka Klubu, w tym zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub w zależności od warunków promocji, w oparciu o które został wprowadzony.
11. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata w wysokości 15,00 zł brutto, którą ponosi Nowy Klient rozpoczynający korzystanie z usług Klubu, bądź taki, który jeszcze jej nie posiada.
12. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
13. Właściciel – spółka Atlantic Squash &Fitness Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-068) przy ul. Stradomskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224084, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6762282230 oraz REGON 356890481
14. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
15. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
16. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.atlanticsports.pl oraz www.atlanticaparthotel.pl
17. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem.
§ 2. Zakres usług
1. Klub świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness, squash, zajęcia sportowe itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.atlanticsports.
2. Oferta Klubu dostępna jest w Klubie, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
6. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w Klubie lub na stronie internetowej Klubu.
7. Wchodzenie do Klub przez osoby poniżej 16 roku życia jest możliwe wyłącznie w obecności opiekuna prawnego nieletniego.

§ 3. Członkostwo w Klubie
1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
3. Członek Klubu ma prawo zawiesić karnet na okres choroby po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
4. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa, wydawana Klientowi w dniu podpisania Umowy z Klubem i ważna przez okres obowiązywania Umowy. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 15,00 złotych (słownie: piętnaście złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
5. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
6. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
7. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu.
8. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
9. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
10. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
11. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu
1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po udostępnieniu Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
2. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
3. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
4. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
5. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
6. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry w squasha.
8. Wypożyczenie sprzętu do gry w squasha i ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne i ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne jego uszkodzenie objęte jest osobnym Regulaminem Wypożyczalni.
9. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort.
10. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy ułożyć sprzęt na swoim miejscu oraz oczyścić urządzenie płynem dezynfekującym znajdującym się na sali.
11. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
12. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku niepodsiadania przez opiekuna Karnetu ani jednorazowego wejścia bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać z usług Klubu ze szczególną ostrożnością, stosownie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
13. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
14. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
15. Karnet miesięczny fitness i siłownia uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez klub Atlantic, zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
16. W przypadku karnetów ilościowych niewykorzystane oznaczonym okresie wejścia nie przechodzą na następny karnet.
17. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
18. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu rezerwacji dla Klientów lub w recepcji Klubu.
19. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
20. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
21. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
22. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Squash itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać pięciu osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
23. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia zorganizowane i tracą rezerwację miejsca na zajęciach.
24. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
25. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć (squash obuwie non-marking) lub ćwiczeń oraz ręcznika.
26. We wszystkich pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
27. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
28. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
29. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
30. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
31. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Trenerzy personalni zobowiązani są do rejestrowania w recepcji Klubu przeprowadzanych w Klubie treningów i do ponoszenia opłaty za każdy trening zgodnie z cennikiem dostępnym w cennikiem.
32. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
33. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej.
§ 5 Zasady korzystania z szatni
1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, squash, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
2. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
4. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.
5. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce po zakończeniu korzystania z usług Klubu, rzeczy zostaną wyjęte i będą do odbioru w recepcji Klubu w terminie do 14 dni od ich pozostawienia. W tej sytuacji klient zostanie obciążony karą w wysokości 20zł za blokowanie szafek innym użytkownikom obiektu.
6. Przedmioty wartościowe winny zostać bezpłatnie zdeponowane w sejfie recepcji Klubu.
§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności
1. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w recepcji Klubu oraz na Stronie internetowej.
2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
3. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
§ 7 Rozwiązanie umowy
4. Umowa podlega rozwiązaniu po ustaniu ważności karnetu lub wykorzystaniu wejścia
5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 8 Odpowiedzialność za szkodę
1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
§ 9 Zmiana regulaminu
1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Atlantic Squash &Fitness Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-068) przy ul. Stradomskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224084, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6762282230 oraz REGON 356890481
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy
11. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer z bieżącym podglądem, obraz nie jest rejestrowany, za wyjątkiem specjalnych okoliczności typu wydarzenia sportowe jak turnieje squasha, zawody sportowe.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w Klubie Atlantic
2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej na adres: ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków
2) poczty elektronicznej pod adresem: recepcja@atlanticsports.pl
3. Szczegółowe zasady dotyczące rezerwacji zajęć oraz squasha zawarte są w osobnym Regulaminie Rezerwacji dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
4. W sprawach nieokreślonych w regulaminie decyzje podejmuje Manager Klubu