PDF do pobrania –regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ATLANTIC SPORTS

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Atlantic Sports poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem www.atlanticsports.pl lub z wykorzystaniem Kiosku.

Definicje
§1

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1) Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług klubu Atlantic oraz wykupiła Karnet;

2) Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.

3) Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z karnetu lub Wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub Wejściówki 24h.

4) Klub – klub Atlantic zlokalizowany w Krakowie przy ul. Stradomskiej 15.

5) karta magnetyczna – umożliwia wejście do Klubu, zawiera indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny kod generowany podczas rejestracji.

6) Opłata członkoska aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa oraz wydaniem klubowej karty magnetycznej.

7) Regulamin Ogólny – regulamin Klubu zawierający informacje dotyczące zasad korzystania z Klubu, z zajęć fitness, siłowni, squasha. Regulamin Ogólny dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.atlanticsports.pl

8) Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.

9) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.atlanticsports.pl.

10) Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym oraz do dokonywania płatności.

12) Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.

13) Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Ogólnym Klubu po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14) Wejściówka – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku uprawniająca Klienta do nieograniczonej liczby wejść do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia.

15) Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.

16) Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.

17) Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.

18) Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Klub Atlantic usług.

19) Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.

20) Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.

 

 

Postanowienia ogólne
§2

 1. Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Aplikacji online lub przy użyciu Kiosku. Klub umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie użytkownika w tym Klienta lub Nowego Klienta danych informacyjnych, obejmujących w szczególności usługi, informacji dotyczących Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego klub, profil działalności oraz informacji kontaktowych, co zapewniają specjalistyczne zakładki strony www.atlanticsports.pl
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu ogólnego Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Ogólny.
 3. Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzanie przez Klientów swoim Kontem, zakupu Karnetu lub Wejściówki, dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§3

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług klubu Atlantic z wykorzystaniem Aplikacji online oraz zakupów poprzez Kiosk Klient lub Nowy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. system operacyjny: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy, OS X Mavericks 10.9 lub nowszy, Ubuntu 14.04, Debian 8, openSUSE 13.1, Fedora Linux 21 lub ich nowsze wersje;

  3. monitor o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;

  4. przeglądarka stron internetowych: Chrome/Firefox;

  5. włączona obsług Cookies i Java Script;

  6. procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE2.

 1. W przypadku korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online lub Strony internetowej, zmiany interfejsu Aplikacji online lub Kiosku. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub Nowym Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
 4. Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online lub Kiosku. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Nowego Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 6. Klient lub Nowy Klient oraz inni użytkownicy mogą korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, Nowego Klienta lub innych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Klienta, Nowego Klienta oraz innych użytkowników o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 7. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu.
 8. Regulamin oraz Regulamin Ogólny jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin dostępny jest również na Kiosku.
 9. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 11. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

 

Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje
§4

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez Klub Atlantic usług bez podania przyczyny w przypadku zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online lub poprzez stronę www.atlanticsports.pl w terminie czternastu dni od daty jego zakupu, pod warunkiem nie aktywowania karnetu czyli nie rozpoczęcia z jego korzystania.

 1. W celu odstąpienia od świadczonych przez klub Atlantic usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez klub Atlantic usług Klient może złożyć w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Atlantic Squash &Fitness sp. z o.o., ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez klub Atlantic usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez Klub Atlantic usług zwróci Klientowi należność.
 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych drogą elektroniczną, pracy Klubu i jego obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Atlantic Squash &Fitness sp. z o.o., ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków. z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres recepcja@atlanticsports.pl. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 4. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

.

Charakterystyka Aplikacji online oraz Kiosku
§5

 1. Aplikacja online składa się z następujących aplikacji:

  1. rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;

  2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

  3. Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów oraz przechodzić do innych aplikacji;

  4. Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, hasło, zdjęcie profilowe;

  5. Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu.

2. Kiosk składa się z następujących aplikacji:

  1. rejestracyjnej służącej do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto przez Aplikację online;

  2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

  3. Panel Klienta, przez który Klient może przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;

  4. Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, dane do faktury, hasło, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;

  5. Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu.

Zasady korzystania z Aplikacji online
§5

 1. Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Aplikacji online lub w recepcji klubu. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności podanych przez Klienta danych z jego dowodem tożsamości.
 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz złożeniu podczas kończenia rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. Klient który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 1 może dokończyć rejestrację wyłącznie przy wykorzystaniu Kiosku i po potwierdzeniu dostarczenia do placówki Klubu oświadczenia Opiekuna prawnego, wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.
 3. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu ogólnego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie ogólnym, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu ogólnego lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
 4. Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie konta. Aktywacji konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 5. W celu zalogowania się do Aplikacji online należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 6. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu. Zakończenie korzystania z Aplikacji online następuje poprzez wylogowanie.
 7. Nowy Klient korzystający z Aplikacji online w celu korzystania z usług Klubu, w trakcie rejestracji nie ma możliwości uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu, Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji.

 

Zasady korzystania z Kiosku
§6

 1. Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w lokalizacji Klibu Atlantic
 2. Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu.

Biuro Obsługi Klienta – kontakt telefoniczny
§7

 1. Klub zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z recepcją Klubu. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Klub nie dokonuje sprzedaży Karnetów, Wejściówek ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg.
 2. Recepcja Klubu Atlantic jest czynna 24h/7.

Polityka Ochrony Prywatności
§8

 1. Administratorem danych osobowych jest Atlantic Squash &Fitness Sp. z o.o. ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224084NIP: 676-228-22-30, REGON: 356890481. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
 2. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Klientem i Nowym Klientem, w calu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.
 5. Klientowi i Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

Własność intelektualna
§ 9

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej, Kiosku jak również Aplikacji online stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.

Postanowienia końcowe
§10

 1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online, Strony internetowej lub do Kiosku z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.
 2. Właścicielem Klubu Atlantic oraz podmiotem świadczącym drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest Atlantic Squash &Fitness Sp. z o.o. ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224084 NIP: 676-228-22-30, REGON: 356890481
 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 5. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:

– poczty tradycyjnej na adres: Atlantic Squash &Fitness Sp. z o.o. ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków,

– poczty elektronicznej pod adresem: recepcja@atlanticsports.pl